รหัสรายวิชาและชื่อวิชา: กจรส ๓๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MGMI 311 Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : กจรส ๒๐๑ แนวคิดการเขียนโปรแกรม หรือได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน:
ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2554คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาไทย:
โครงสร้างไวยากรณ์ ฟังก์ชันมาตรฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ประเภทและรูปแบบคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม
การเขียนชุดคำสั่งประมวลผลแบบโต้ตอบ การใช้โปรแกรมย่อย การฝึกการเขียนและทดสอบโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ:

Computer language structure, standard functions of modern programming, basic computer code and format, interactive programming, computer program development and test
วัตถุประสงค์ของวิชา:
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ:

  • เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • เข้าใจประเภทและรูปแบบของคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • อธิบายขั้นตอนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของโครงสร้างข้อมูลแต่ละรูปแบบ
  • ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้แก้ปัญหาธุรกิจเบื้องต้นได้
  • เขียนและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  • ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการระบบธุรกิจเบื้องต้นได้


ตารางการเรียนการสอน